Please update your Flash Player to view content.

پروژه پایدارسازی گود فشم

نامه الکترونیک چاپ PDF

پروژه پایدارسازی گود فشم

این گود ابتدا تا عمق 10/5 متری گودبرداری شده بود که در اثر عدم اجرای سازه نگهبان دچار ریزش گردید سپس طراحی و اجرای پایدارسازی آن توسط این مجموعه به روش برم بندی و نیلینگ انجام پذیرفت.

 

گود فشم قبل از پایدارسازی

 

 

 

پایدارسازی گود فشم به روش نیلینگ